Umowa z biurem

  • Post author:
  • Post category:Druki

Biuro rachunkowe Hornet Opole Sp. z o.o.

ul. Oleska 7, pok.108

45-052 Opole

NIP: 754-307-82-63

Tel. /48/ 77 445 94 34

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

KSIĘGOWYCH NR 05/2015

Zawarta w Opolu, w dniu 02.02.2015 r. pomiędzy:

1. ……………………………….. z siedzibą w Opolu przy ul. ……………………. , zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:

……………………………………….

a

2. Biurem Rachunkowym Hornet Opole Sp. z o.o., w dalszej części określanym jako BIURO

o następującej treści:

Postanowienia ogólne

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie praw i obowiązków Stron w związku ze świadczeniem przez Biuro na rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie księgowości i rachunkowości, w dalszej treści określanych jako usługi.

§2

1. Zleceniodawca oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw oraz, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, oraz składek na ubezpieczenie społeczne Zleceniodawca oświadcza, że został mu nadany numer identyfikacji NIP ………………………………

2. Biuro oświadcza, iż spełnia warunki ustawowe do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług, posiada niezbędną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, bilansowego i rachunkowości oraz iż dysponuje odpowiednimi możliwościami lokalowymi, sprzętowymi i kadrowymi do świadczenia usług.

§3

1. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Biuro następuje z dniem 02.02.2015 roku.

2. Pierwszym miesiącem objętym usługami Biura jest styczeń 2015 r.

Obowiązki Biura

§4

1. Na mocy niniejszej Umowy Biuro zobowiązuje się prowadzić dokumentację podatkową Zleceniodawcy w oparciu o przedkładane dokumenty źródłowe, z należytą starannością i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Przez dokumenty źródłowe Strony rozumieją wszelkie materiały stanowiące podstawę

dokonywania zapisów w odpowiednich księgach i rejestrach.

§5

W wykonaniu niniejszej Umowy Biuro jest obowiązane do:

1. Analizowania otrzymywanych dokumentów źródłowych pod względem formalnym i informowania Zleceniodawcy o wykrytych brakach.

2. Wprowadzania do ewidencji zakupywanych środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji.

3. Prowadzenia w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.

4. Sporządzania w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy zeznań i deklaracji podatkowych na podstawie danych wynikających z prowadzonych ksiąg i ewidencji oraz składania ich właściwym organom podatkowym w przewidzianych terminach, z zastrzeżeniem postanowień §9.

5. Udzielania Zleceniodawcy niezbędnych informacji i wyjaśnień z zakresu jego zobowiązań podatkowych.

6. Udzielania wszelkich wyjaśnień organom kontrolnym.

7. Telefonicznego (lub mailowego) informowania Zleceniobiorcy w terminie 2 dni roboczych przed terminem płatności o wysokości zobowiązań podatkowych przypadających z określonego tytułu na dany miesiąc obrachunkowy.

8. Gromadzenia i przechowywania dokumentacji podatkowej i dokumentów źródłowych w sposób gwarantujący wykonanie obowiązków podatkowych oraz uniemożliwiający dostęp do nich niepowołanych osób trzecich, ich zniszczenie bądź uszkodzenie.

9. Wydawania prowadzonej dokumentacji i dokumentów źródłowych na każde żądanie Zleceniodawcy.

§6

Strony wyraźnie oświadczają, iż do obowiązków Biura nie należy:

1. Opłacanie w jakiejkolwiek formie zobowiązań podatkowych Zleceniodawcy.

2. Dokumentowanie operacji magazynowych w programie magazynowym (FPP).

3. Dokonywanie spisów z natury.

4. Opracowywanie wniosków kredytowych.

§7

1. Żądanie wydania przez Biuro dokumentów winno być przedstawione przez Zleceniodawcę na piśmie z dokładnym ich wyszczególnieniem.

2. Wydanie dokumentów następuje za pisemnym pokwitowaniem, szczegółowo wymieniającym wszystkie wydawane dokumenty stosownie do ich rodzaju.

3. Po zakończeniu roku obrotowego i sporządzeniu niezbędnych zestawień rocznych, dokumentacja i dokumenty źródłowe gromadzone przez Biuro, będą postawione do dyspozycji Zleceniodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dokonania ostatniej czynności. O terminie postawienia dokumentów do dyspozycji Biuro zawiadomi Zleceniodawcę pisemnie (faksem).

4. Do wydania dokumentów po zakończeniu roku obrachunkowego postanowienia ustępu 2 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wydania dokumentacji w okresie roku obrachunkowego, Biuro jest zwolnione z obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, dla wykonania których niezbędny jest dostęp do dokumentów wydanych Zleceniodawcy.

§8

1. Usługi wykonywane będą przez Biuro przy użyciu zapisu komputerowego,

2. Termin wykonania usług za dany miesiąc mija 20-go dnia po zakończonym miesiącu (w przypadku terminowego otrzymania kompletu dokumentów źródłowych).

§9

Strony zgodnie oświadczają, iż termin złożenia przez Biuro właściwym organom zeznań i

deklaracji sporządzanych na podstawie prowadzonych ksiąg i ewidencji Zleceniodawcy jest zachowany, gdy na wyraźne żądanie Zleceniodawcy deklaracje zostały wydane Zleceniodawcy lub osobom przez niego wskazanym .

Czynności dodatkowe

§10

1. Strony ustalają, iż na podstawie odrębnych ustaleń Biuro może podjąć się stałego wykonywania na rzecz Zleceniodawcy dodatkowych usług.

2. Dodatkowe usługi mogą w szczególności obejmować czynności wymienione w §6 bądź też sporządzanie sprawozdań statystycznych albo prowadzenie dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kadrowych, obsługi biegłych rewidentów.

Obowiązki Zleceniodawcy

§11

W wykonaniu niniejszej Umowy Zleceniodawca jest obowiązany do :

1. Terminowego przekazywania dokumentów źródłowych i innych materiałów niezbędnych do świadczenia przez Biuro usług do 10-go dnia każdego miesiąca.

2. Udzielania Biuru wszelkich informacji i wyjaśnień, niezbędnych do świadczenia usług.

3. Niezwłocznego informowania Biura o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonywane usługi.

4. Terminowej zapłaty wynagrodzenia.

§12

Zleceniodawca obowiązany jest powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu przechowywania ksiąg oraz podmiocie je prowadzącym w terminie 14 dni od daty wydania ksiąg poza siedzibę Zleceniodawcy.

§13

1.Zleceniodawca obowiązany jest przekazywać Biuru – będące w jego dyspozycji – materiały źródłowe w terminach uzgodnionych z Biurem, nie później jednak niż do 10-go dnia miesiąca po miesiącu obrachunkowym.

2. W przypadku czynności dodatkowych, materiały źródłowe przekazywane będą w terminie odrębnie ustalonym dla każdej z czynności.

3. W razie przekroczenia terminu dostarczenia dokumentów, Biuro zwolnione jest z odpowiedzialności za ewentualne nie dochowanie terminów przewidzianych dla czynności wskazanych w §5 ust. 2.

Postanowienia wspólne

§14

Strony wspólnie ustalają, iż księgi, rejestry oraz wszelkie inne dokumenty podatkowe

Zleceniodawcy potrzebne do realizacji niniejszej Umowy, przechowywane będą w siedzibie

Biura.

§15

Strony zgodnie ustalają, iż ostateczna decyzja dotycząca wysokości podatków lub danych

deklarowanych stosownym organom podatkowym, podejmowana jest każdorazowo przez

Zleceniodawcę.

§16

1. Strony obowiązane są zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznały

się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, dotyczące w szczególności zasad ich współpracy oraz wszelkich informacji o Zleceniodawcy uzyskanych w okresie współpracy.

2. Obowiązek wskazany w ustępie poprzedzającym trwa w okresie obowiązywania

niniejszej Umowy oraz po jej rozwiązaniu.

§17

Z obowiązku wskazanego w paragrafie poprzedzającym Strony mogą być zwolnione wyłącznie z uwagi na żądanie organów podatkowych bądź innych władz, stosownie do

obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Wynagrodzenie

§18

1. Z tytułu świadczenia usług w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy, za okres od

…… 2015 r. (promocja dla nowych firm – brak opłaty za pierwszy miesiąc – …. 2015 r.), Biuru przysługuje wynagrodzenie w wysokości …. zł miesięcznie słownie: …… zł.

2. Wynagrodzenie wskazane w ustępie poprzedzającym jest wyrażone w kwocie netto.

3. Oprócz wynagrodzenia przewidzianego w ustępie 1 Biuru przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku objęcia przedmiotem umowy czynności dodatkowych, na podstawie §10.

4. Wynagrodzenie jest płatne w terminie do 7 dnia miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy prowadzony przez Mbank nr konta 50 1140 2004 0000 3702 7546 3697

5. W przypadku opóźnienia płatności wynagrodzenia Biuru przysługują odsetki w wysokości ustawowej.

Odpowiedzialność

§19

W zakresie objętym niniejszą Umową Biuro ponosi odpowiedzialność za:

1. Prawidłowość materialną ksiąg, polegającą na prowadzeniu ich zgodnie ze stanem rzeczywistym.

2. Prawidłowość formalną ksiąg, polegającą na prowadzeniu ich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§20

1. Biuro ponosi odpowiedzialność za stosowanie interpretacji odpowiednich przepisów prawnych, obowiązującej w dacie dokonywania stosownych zapisów księgowych, przeprowadzonej przez upoważnione do tego podmioty, uzyskanej od kompetentnych

organów podatkowych bądź opublikowanej w prasie fachowej .

2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zleceniodawcę w następstwie uznania sposobu rozliczeń prowadzonych przez Biuro za nieprawidłowe,

jeżeli zachowane zostały wymogi wskazane w ustępie poprzedzającym.

§21

1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zapisy dokonywanych przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie w okresie wydania na żądanie Zleceniodawcy ksiąg i dokumentacji poza Biuro .

2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną nierzetelność lub niezgodność ze stanem rzeczywistym dokumentów źródłowych i informacji przekazywanych przez Zleceniodawcę.

3. W związku z odpowiedzialnością wymienioną w §20 i §21 Biuro ubezpieczy swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej.

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy.

§22

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Postanowienia końcowe

§23

1. Wszelkie oświadczenia Stron składane w wykonaniu niniejszej Umowy a także jej zmian bądź rozwiązanie wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA