Pełnomocnictwo

  • Post author:
  • Post category:Druki

Opole, dnia

PEŁNOMOCNICTWO

……………………………………………(nazwisko i imię)

Pesel…………………………………… prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

………..…………………………………………………………………. (nazwa przedsiębiorcy)

z siedzibą w ……….. …………………………………………………….. (adres)

REGON…………………….., NIP…………………………..

udziela pełnomocnictwa Panu Piotrowi Hordyńskiemu prezesowi Biura Rachunkowego Hornet Opole Sp. z o.o. (KRS 0000505132) do reprezentowania w toku postępowań kontrolnych i podatkowych oraz przed organami podatkowymi, skarbowymi i innymi instytucjami, a także do podpisywania wszystkich dokumentów.

……………………………………..

Podpis